اتوماسیون اداری


سیستم اتوماسیون اداری پنجره سبز به عنوان یکی از سیستم های حوزه اداری، امکان ثبت و گردش مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی را در ابعاد مختلف ارائه می کند.
هم چنین این سیستم با توجه به ویژگی های خاص خود، می تواند به عنوان هسته اصلی سیستم ها در ارائه راهکارهای جامع و سیستم های یکپارچه به عنوان میز کار کاربران مورد استفاده قرار گیرد.
شرکت پنجره سبز با توجه به نیاز مشتریان در این حوزه، به صورت فعال در ارائه و گسترش این سیستمها فعالیت دارد و این سیستمها را به عنوان یکی از بهترین سیستم برای ارائه سیستم های جامع مورد توجه قرار داده است.

 • تعریف اطلاعات پایه و مدیریت سیستم در برنامه ای جداگانه
 • تشخيص هوشمند روابط مجاز مكاتباتي بر اساس چارت سازماني تعريف شده
 • تعريف دسترسی مجاز یا قطع دسترسي مجاز برای ارجاع مكاتبات بين سمت ها، واحدها و گروه های تعریف شده
 • تعريف دبيرخانه هاي مختلف در سازمان
 • اجراي عمليات مستقل در هر دبيرخانه و یا اجراي عمليات يكپارچه در دبيرخانه ها
 • تعريف سطوح امنيتی برای مكاتبات اداري (عادي، محرمانه، سري و…)
 • اعمال محدوديت بر روي حجم فايل ها (جلوگيري از ارسال فايل هاي حجيم)
 • امکان اتصال به LDAP برای شناسایی کاربران هنگام ورود به سیستم
 • اسكن تصاوير
 • امكان تهيه پيش نويس نامه با استفاده از MS Word
 • امكان استفاده از فيلدهاي اطلاعاتي در تعريف الگوي MS Word (پي نوشت، امضاء، تاريخ، شماره انديكاتور و …)
 • تعربف قانون (Rule) جهت سازمان دهي خودكار نامه در پوشه هاي كارتابل
 • تفويض سمت (تعيين جانشين) براي سمت هاي سازماني به صورت موقت (با تعيين بازه تاريخي) یا دائم به همراه كنترل قابليت هاي تفويض شده به جانشين
 • روش هاي مختلف جهت پيگيري (از طريق كارتابل پيگيري، مهلت اقدام، گزارشات و جستجو)
 • وجود تابلوهاي عمومي جهت درج اعلاميه با تعريف دسترسي هاي مجاز بر روي هر تابلو